Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen Trouwevent Trouwens

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1.  Deze Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen (hierna: de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst die tot stand komt tussen Trouwenvent Trouwens (hierna te noemen: “Trouwens”) en degene die een toegangsbewijs ter zake een door Trouwens georganiseerd evenement bestelt/koopt (hierna te noemen: de “klant”). 

1.2.  Onder evenement wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan de Trouwenevents georganiseerd door Trouwens.

1.3.  Onder plaats waar het evenement wordt gehouden, wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de feitelijke plaats van het evenement evenals alle terreinen, ruimten, velden etc. eromheen, die deel uitmaken van het complex, waarbinnen het evenement plaatsvindt.

1.4.  De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst/toegangsbewijzen

2.1.  De overeenkomst inzake het bezoeken van een evenement tussen Trouwens en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een toegangsbewijs voor het evenement bij Trouwens. d

2.2.  Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Trouwens verstrekt document.

2.3.  Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.4.  De toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Trouwens. Het toegangsbewijs geeft de houder recht op bijwonen van het evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang. Trouwens mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is (de klant is). Trouwens is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. 

2.5.  Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.6.  Toegangsbewijzen kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op toegangsbewijzen.

Artikel 3 – Overige verplichtingen van de klant

3.1.  De klant is verplicht indien daarom verzocht wordt mee te werken aan een toegangscheck (indien nodig) bij bezoek van het evenement.

3.2.  De klant dient in het bezit te zijn van een geldig en onbeschadigd toegangsbewijs zowel vóór aanvang als tijdens het evenement en zolang hij zich op de plaats waar het evenement wordt gehouden, bevindt. Hij is verplicht om op verzoek van de exploitant van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel en andere bevoegden, zijn toegangsbewijs te tonen.

3.3.  De klant is verplicht om op eerste verzoek, zowel tijdens het bezoek van evenement als bij bestellen van het toegangsbewijs, zich te identificeren om Trouwens onder meer in staat te stellen te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van evenementen, waaronder de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd onder de van overheidswege vastgestelde leeftijdsgrens.

3.4.  Indien de klant na het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt, deze plaats verlaat, verliest het toegangsbewijs zijn geldigheid.

3.5.  De klant is verplicht zich te houden aan de voorschriften (waaronder huisregels) en/of aanwijzingen van Trouwens, de exploitanten van de plaats waar het evenement wordt gehouden, het ordepersoneel (beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. Indien er op de plaats van het evenement een rookverbod van kracht is, dan geldt dit verbod ten aanzien van alle (waaronder ook elektronische) rookwaren.

Artikel 4 – Rechten van Trouwens

4.1.  Bij overtreding door de klant van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in de Algemene Voorwaarden is Trouwens gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of klant de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de klant recht heeft op restitutie van het bedrag dat hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan Trouwens.

4.2.  Trouwens behoudt zich het recht voor de klant de (verdere) toegang tot het evenement te ontzeggen of van de plaats waar het evenement plaatsvindt te verwijderen indien Trouwens dit redelijkerwijs nodig acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het evenement.

4.3.  Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is Trouwens gerechtigd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de klant c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor lijdt.

4.4. Het is Trouwens toegestaan om per evenement aanvullende (veiligheids)maatregelen te treffen. Trouwens zal de invoer van dergelijke maatregelen tijdig bekendmaken en communiceren richting de klant, bijvoorbeeld door het versturen van een mailing en/of het plaatsten van een bericht op de website van de locatie. Het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de klant om van dergelijke aanvullende maatregelen op de hoogte te zijn.

Artikel 5 – Overmacht

5.1.  Ingeval van overmacht in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, epidemieën et cetera heeft Trouwens het recht het evenement te verschuiven naar een latere datum of het evenement te annuleren.

5.2.  Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Trouwens wordt geannuleerd voordat het is aangevangen, zal Trouwens uitsluitend verplicht zijn aan de klant de vergoeding te restitueren die vermeld staat op het toegangsbewijs, of bij gebreke daarvan de vergoeding welke de klant heeft betaald. Overige schade (waaronder reis- en verblijfskosten) wordt niet vergoed. Evenmin kan de klant aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander evenement.

5.3.  Indien het evenement als gevolg van of in verband met overmacht door Trouwens wordt verschoven naar een andere datum blijft het toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het evenement zal plaatsvinden. Mocht de klant het evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn toegangsbewijs in te leveren bij een  tegen restitutie van de vergoeding welke op het toegangsbewijs is vermeld. Overige schade (waaronder reis- en verblijfskosten) wordt niet vergoed. 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid Trouwens

6.1.  Het betreden van de plaats waar het evenement plaatsvindt en het bijwonen van het evenement, geschiedt door de klant voor eigen risico, in die zin dat Trouwens geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen

6.2.  Trouwens zal ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk volgens het aangekondigde tijdschema zal worden uitgevoerd. Zij is echter niet aansprakelijk voor afwijkingen daarin en voor de (eventuele) schade welke daardoor voor de klant en/of derden mocht ontstaan. Aanvangstijden zoals onder andere vermeld op toegangsbewijzen zijn onder voorbehoud. De klant is gehouden om regelmatig te controleren (via de website of andere communicatiekanalen van Trouwens) of de aanvangstijd ongewijzigd is.

6.3.  Trouwens is voorts niet aansprakelijk voor de inhoud en de wijze van uitvoeren van het programma van het evenement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lengte van het programma. 

6.4.  Trouwens  is ook niet aansprakelijk voor schade van de klant die is ontstaan door verlies of beschadiging van het toegangsbewijs.

Artikel 7 – Persoonsgegevens

7.1. Trouwens verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van haar websites conform haar privacy statement en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voornoemd privacy statement is beschikbaar via Trouwens Privacybeleid.

Artikel 8 – Slotbepalingen

8.1.  Trouwens is gerechtigd om de Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Trouwens de klant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Indien de klant een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en de wijziging heeft tot gevolg dat aan de klant een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze klant de bevoegdheid overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden.

8.2.  Op de Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de klant en Trouwens bestaat is Nederlands recht van toepassing.

8.3.  Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Trouwens de klant of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechter.